หลักการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 

การเฝ้าระวัง

          หมายถึง “การเฝ้าคุมเหตุการณ์ด้านสุขภาพในประชากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อผลในการป้องกันและควบคุมภาวะสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค

 

ความสำคัญของระบบเฝ้าระวัง


ดาวน์โหลด