หลักการและแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
 

ภัย(Hazard)

     คือ สภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล

 

อันตราย(Danger)

     หมายถึง ระดับความรุนแรงที่มีผลมาจากภัย(Hazard)ซึ่งอาจจะมีระดับแตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กน้อยถึงระดับที่มีความเสียหายรุนแรงหรือมีการเสียชีวิต


ดาวน์โหลด