การเตรียมการรองรับอุบัติภัยสารเคมีและการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ
 

สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยสารเคมีมีความรุนแรงและมีความเสี่ยงของการเกิดมากขึ้น โดยในทุก ปีต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน ที่ผ่านมาบุคลากรทางสาธารณสุขยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเข้าไปมี ส่วนร่วมน้อยมาก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้าน สาธารณสุขจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและส าคัญมาก


ดาวน์โหลด