การจัดการฐานข้อมูลเตือนภัยสุขภาพและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย ด้านสารเคมี
 

การจัดการฐานข้อมูลเตือนภัยสุขภาพและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย ด้านสารเคมี เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จ าลองพยากรณ์การแพร่กระจายของก๊าซพิษ สารเคมีและวัตถุอันตราย จาก แหล่งก าเนิดมลพิษเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล และเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานหรือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ คือ

  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปจัดท าฐานข้อมูลข่าวกรอง แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เฝ้าระวังการ พยากรณ์เมื่อเกิดการรั่วไหลในแหล่งก าเนิดมลพิษ
  2. ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบริหารสั่งการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐาน วิชาการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว
  3. ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษทราบถึงองค์ความรู้ การป้องกัน วิธีปฐมพยาบาล เบื้องต้นและแผนการเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ดาวน์โหลด