หลักการสอบสวนโรคด้านสารเคมี
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเคมี เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายและผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดเป็นภัยพิบัติและสาธารณภัยได้ ก่อให้เกิดมลพิษหรือมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนตลอดจนเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้


ดาวน์โหลด