คู่มือสำหรับเกษตรกรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมถือเป็นกำลังสำคัญที่เป็นรากฐาน ทางเศรษฐกิจของชาติ การดูแลสุขภาพเกษตรกรจึงเป็นงานสำคัญประการหนึ่ง จากนโยบายเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรลดล้างพิษ กายจิตผ่องใส สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือเกษตรกรปลอดโรค เพื่อการป้องกันโรค พิษสารกำจัดศัตรูพืชขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ สำหรับเกษตรกร และเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ในการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชอีกประการหนึ่ง เนื้อหาภายในเล่ม จะประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรได้รับอันตราย จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างไร อาการที่เกิดขึ้นจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการเฝ้าระวังตนเอง การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น การจัดการอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงและ ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การปฐมพยาบาลผู้ได้รับ อันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแก้ไข ปัญหาจากการใช้สารเคมี รวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะมีส่วนในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพเกษตรกรโดยตรง รวมทั้ง ผู้สนใจอื่นๆ ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


ดาวน์โหลด