แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข
 

สถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ นับเป็น ปัญหาหนึ่งที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เพราะอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วยดังกล่าว มีจำนวนค่อนข้างสูง และบางครั้งมีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยบางรายอาจเจ็บป่วยจนพิการ ทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยทำงานไม่เพียงแค่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาด้วย

การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมควรที่จะต้องมีนโยบายในการดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัย โดยเฉพาะการจัดบริการ อาชีวอนามัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลาย ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มี นโยบายในการจัดบริการอาชีวอนามัยดังกล่าว ผ่านเครือข่ายของหน่วยงานบริการที่รับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาค คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่พบ คือ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงาน ในศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการอาชีวอนามัย โดยเฉพาะการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด