กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า สิ่งของ และศึกษษดูงานหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด และวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี