จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565