จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565