ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุก เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมฯ
 

ดาวน์โหลด