ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในข้อมูลออนไลน์
 

 

ด้วยคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (ฉบับที่ 2) และสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างแผนดังกล่าวในประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2565 – 2569) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 966 0108 0470 Passcode: 971286) รายละเอียดดังแนบ

 

 Link : http://www.dmr.go.th/minerals_plan/ewt_news.php?nid=17