ราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,486,733.33 บาท
 

ดาวน์โหลด