เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 920,333.33 บาท
 

ดาวน์โหลด