ราคากลางจัดซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,526,666.67 บาท
 

ดาวน์โหลด