กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9
 

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9

 

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม นายสาธิต นามวิชา และทีมโค้ชกองฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และผ่านระบบ Cisco WebEx โดยมีผู้บริหารกรมควบคุมโรค นพ.ขจรศักดิ์ แกวจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.อาจินต ชลพันธุ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (นายอภิรัตน์ โสกำปัง และนางเบญจมาศ อุนรัตน์) ศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 100 คน

          ทีมโค้ชเขตสุขภาพที่ 9 และทีมโค้ชจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงาน วางแผนงานและบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการและเศรษฐกิจของเขต 9 เดินหน้าอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่าย ทีมโค้ชได้ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal พบว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และนำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้จนไม่พบพนักงานติดเชื้อโควิด 19

 


ดาวน์โหลด