กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบกิจการ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564
 

กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบกิจการ  
ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564

              เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ น.ส.เพ็ญศรี อนันตกุลนธี รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม และทีมโค้ชกองฯ จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Cisco Webex โดยมี นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค (ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นพ.อนุพงค์  สุจริยากุล พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ดร.วิรัช ประวันเตา) นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ กองโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค กองระบาดวิทยา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 80 คน

 

              กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ Bubble and Seal และกลไกการติดตามประเมินผล และดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ได้แนะนำหลักการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิค - 19 ในสถานประกอบกิจการ ของ ILO มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการบูรณาการหน่วยงานระดับเขตสุขภาพในการดำเนินงาน สร้างการรับรู้มาตรการ Bubble and Seal ไปยังสถานประกอบกิจการ กำหนดทีม Coaching & Training และกำกับติดตามสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมดำเนินงาน Bubble and Seal อย่างใกล้ชิด

ดาวน์โหลด