แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท
 

ดาวน์โหลด