แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ วงเงินงบประมาณ 1,014,000 บาท
 

ดาวน์โหลด