แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
 

ดาวน์โหลด