กรมควบคุมโรค ร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

กรมควบคุมโรค ร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล”

ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน พญ.อุบลพรรณ     วีระโจง และทีมโค้ชกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” สถานประกอบกิจการต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แรงงานจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ทั้ง 10 แห่งที่ร่วมโครงการ “อยุธยาโมเดล” และผู้เข้ารับฟังการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 20,000 คน

          ทั้งนี้ ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมการพัฒนาอยุธยาโมเดล จำนวน 10 แห่ง ที่เป็นต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งจัดการเสวนาในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็น อยุธยาโมเดล” และจาก 1 เดือนกว่าที่ผ่านมาทีมโค้ชฯ ได้ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ 10 แห่ง และได้คัดเลือกมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาและร่วมกับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานของจังหวัด เพื่อที่จะสร้าง SOP (Standard Operation Procedure) ฉบับพัฒนาอยุธยาโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สนใจจะสามารถนำมาตรการที่ดีในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ไปปรับใช้กับสถานประกอบกิจการได้

 

 


ดาวน์โหลด