ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
 

ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม และทีมโค้ช ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมราชการแนวทางการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal ครั้งที่ 1/2564 และร่วมรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานมาตรการ Bubble and Seal ของสถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 3 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 60 คน ทั้งนี้ ทีมกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) พร้อมทั้งเสริมในการนำมาตรการเพื่อการป้องกันและการควบคุม มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจ การให้คำปรึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กลไกระบบพี่เลี้ยง เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในหลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ (Bubble and Seal) ของสถานประกอบกิจการ ในภาพรวมของจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรม ต่อไป

          ช่วงบ่าย ทีมกรมควบคุมโรค ได้ลงประเมินฯสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง พบว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแบ่งโซนการทำงานตามแผนกที่ชัดเจน พร้อมทำทะเบียนพนักงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด  และมีแผนการเตรียม FAI ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำในการนำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ไปปรับใช้ตามบริบทของโรงงาน พร้อมแนะนำการเตรียมแผนเผชิญเหตุในฤดูเปิดหีบ และสามารถการยกระดับมาตรการได้ทันที

 


ดาวน์โหลด