กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการฯ
 

กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

กับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการฯ

 

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค โดยนพ.อาจินต์ ชลพันธุ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองฯ เข้าร่วมประชุม ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบ zoom meeting โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วยนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงมหาดไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มสถานประกอบกิจการ และแคมป์ก่อสร้าง ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจในมาตรการ Bubble and Seal เกิดระบบ Coaching & Training และเข้าร่วมทำมาตรการฯ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และกำกับการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อไป

 


ดาวน์โหลด