ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่
 

 ด้วย คณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2569 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมทรัพยากรธรณี) ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่