แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน จำนวน 16 รายการ วงเงินงบประมาณ 70,258,000 บาท
 

ดาวน์โหลด