กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี
 

กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ
(
Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี

       วันที่ 2 กันยายน 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี  ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และทีมโค้ชกองฯ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช และ นางณวรัตน์  อติรัตนา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ 5 ราชบุรี รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

       สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ของสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่ ซึ่งพบว่า สถานประกอบกิจการ มีการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานประกอบกิจการได้เตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดทำมาตรการ Bubble & Seal เพื่อการควบคุมโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10% พร้อมทั้งจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่ factory isolation

       ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำในประเด็นการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและประชาสัมพันธ์สื่อสาร มาตรการ Bubble and Seal ไปยังสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ เพื่อให้สถานประกอบกิจการรับทราบและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างถูกต้อง และควรมีการเฝ้าระวังการเกิดโรค ด้วยการตรวจคัดกรองด้วย ATK ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงของพนักงานรายบุคคลทุกวัน เพื่อป้องกันควบควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างไปสู่ชุมชนได้

 


ดาวน์โหลด