กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal และ อยุธยาโมเดล ในสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal

 และ อยุธยาโมเดล ในสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ พญ.อุบลพรรณ วีระโจง และทีมโค้ชกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค ร่วมลงพื้นที่ประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และอยุธยาโมเดล ในสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ นำทีมโดย นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกรียงศักดิ์ คชหิรัญ หัวหน้ากลุ่มโรงงานฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช รพ.สต.บางพระครู และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

            จากการลงพื้นที่ พบว่า สถานประกอบกิจการแห่งที่ 1 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 และมีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคที่ชัดเจน มีการดำเนินการตามมาตรการ D M H T T A จัดให้มีที่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดสัมผัสร่วมทั่วโรงงาน มีการจัดพื้นที่ Industrial Community Isolation : ICI ภายในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เพื่อรองรับพนักงานที่ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 500 เตียง และสถานประกอบกิจการแห่งที่ 2 พบว่ามีการตั้งคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19 และดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพักในโรงงาน (Seal) จำนวน 77 คน กลุ่มพักในชุมชน (Bubble) จำนวน 73 คน ซึ่งโรงงานจัดเตรียมโรงแรม และหอพักให้ และกลุ่มพนักงานทั่วไป จำนวน 344 คน ทั้งนี้ โรงงานได้จัดเตรียม Community Isolation : CI ภายในโรงงานจำนวน 60 เตียง และเคยมีการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีพบผู้ติดเชื้อ ทำให้สามารถจัดการเมื่อเกิดเหตุได้อย่างเป็นระบบ 

            ทั้งนี้ ทีมโค้ชได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้ทำฐานข้อมูลพนักงานทุกแผนก เพื่อวางแผนในการจัดกลุ่ม และให้ง่ายต่อการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ส่วนโรงอาหารควรปรับฉากกั้นให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง และการพูดคุยกันของพนักงาน พร้อมควรเหลื่อมเวลาและระบุที่นั่ง เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร อ่างน้ำล้างมือควรเป็นแบบเซนเซอร์ลดการสัมผัส การขนส่งของรถ เข้า - ออก ควรมีการเหลื่อมเวลาและมีจุดพักคอย รวมถึงใช้ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาประเมินกลุ่มเปราะบาง 

 


ดาวน์โหลด