กรมควบคุมโรค จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ และ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System)
 

กรมควบคุมโรค จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

(Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ  และ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System)

 

        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จัดประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ และระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค (นพ.สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์ พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสค.ปทุมธานี สอจ.ปทุมธานี สสค.สิงห์บุรี สสค.อ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 120 คน

        กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งกลไกและความก้าวหน้าระบบทีมที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม (Coaching System) และการบูรณาการระดับส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในรูปแบบการเรียนรู้จัดการปัญหาสู่ความสำเร็จของมาตรการ (problem based learning) ที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทีมที่ปรึกษาโค้ชในจังหวัด รวมทั้ง ขอสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการ (Bubble and Seal) ให้กับพื้นที่นำไปสู่รูปแบบการดำเนินงานดีเด่น Best Practice ของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เชิญทุกท่านร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID0–0190ในสถานประกอบกิจการ” ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และทางระบบ Cisco Webex เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤติ COVID-19 อย่างยั่งยืนต่อไป

 


ดาวน์โหลด