กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมสรุปการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินมาตรการ Bubble and Seal จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมสรุปการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินมาตรการ Bubble and Seal จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               และวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนวยการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมด้วยทีมภารกิจเฉพาะกิจฯ และหน่วยงานในพื้นที่ นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ก่อนการประชุมได้เข้าพบนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบกับการนำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับรูปแบบให้ใช้ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นต้นแบบของจังหวัด

            จากนั้น (10.00 น.) นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมสรุปมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพญ.อุบลพรรณ วีระโจง หัวหน้าทีมโค้ช จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอผลสรุป Best Practice การลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง พบว่า สถานประกอบกิจการทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมีแผนการจัดทำ Bubble and Seal อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ได้เสนอถึงแนวทางดำเนินงานสถานประกอบการต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้แบ่งตามขนาดและประเภทกิจการที่เสี่ยง จัดทำคำสั่งบูรณาการหน่วยงานทีม Coaching จัดทำ Model Flow/Diagram จัดทำแนวทางคู่มือ SOP กลาง แผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เลือกสถานประกอบกิจการ 9 แห่งในระยะแรก เพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal ของจังหวัด และนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

 

 

 


ดาวน์โหลด