กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal
ในสถานประกอบกิจการ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

             วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทีมผู้บริหารกรมควบคุมโรค นำโดย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน พญ.อุบลพรรณ วีระโจง หัวหน้าทีมภารกิจโค้ช กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมภารกิจเฉพาะกิจฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขอำเภอวังน้อย และเทศบาลวังน้อย ร่วมลงพื้นที่ประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง

            จากการลงพื้นที่ พบว่า สถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค ได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลักมาตรการ  D M H T T A เน้นการเว้นระยะห่าง มีการเหลื่อมเวลา ทำฉากกันและระบุที่นั่งอย่างชัดเจน มี QR Code แสดงผลการตรวจเชื้อโควิด 19 มีการใช้สื่อ 3 ภาษา ล่าม และโปรแกรมแปลภาษาในการสื่อสาร นอกจากนี้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังเลิกงาน ส่วนอีก 1 แห่ง ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จึงได้ดำเนินการ ตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยการแบ่งกลุ่มพนักงานตามความเสี่ยง และมีการใช้ Bio Application ในการบันทึกการทำงานต่าง ๆ เพื่อลดการสัมผัส มีการสุ่มตรวจด้วยชุดตรวจ ATK และดำเนินการตามมาตรการโดยจัดตั้งคณะทำงาน มีโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลพี่เลี้ยงคู่ขนานเพื่อส่งต่อรักษา มีรถรับ - ส่งให้กับพนักงาน รวมถึงคู่มือมาตรการของโรงงานเอง เพื่อใช้สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการ

            ทั้งนี้ ทีมกรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบกิจการที่พบผู้ติดเชื้อ ให้ใช้สีหรือสัญลักษณ์ในการแบ่งพื้นที่การทำงานที่ชัดเจน และเสนอให้โรงงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน และความถี่ในการสุ่มตรวจด้วยชุดตรวจ ATK รวมทั้งการแบ่งกลุ่มทำงาน ของพนักงานที่พักอาศัยร่วมกับครอบครัว เพิ่มการกำกับจุดรับ - ส่งพนักงาน และควรจัดหาที่พักภายในสถานประกอบกิจการให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จากชุมชนไม่นำเชื้อเข้าสู่สถานประกอบกิจการ และสถานประกอบกิจการไม่แพร่เชื้อออกสู่ชุมชน

 


ดาวน์โหลด