ประชุมหารือมาตรการและแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมหารือมาตรการและแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จัดประชุมราชการเพื่อหารือมาตรการและแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข, รองอธิบดีกรมอนามัย, รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล, นพ.อาจินต์ ชลพันธุ์, พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู) และผู้แทนจากหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองระบาดวิทยา กองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมแพทย์ทหารบก กรมยุทธการทหารบก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองพัฒนาระบบมาตรฐาน งานกำกับโรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมประชุมพิจารณามาตรการฯดังกล่าว

พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ พร้อมเสนอมาตรการ Early Control มาตรการ Bubble & Seal และ Double Seal พร้อมนำเสนอประเด็นความร่วมมือในการควบคุมโรคต่อหน่วยงานเครือข่าย เพื่อการป้องกัน ควบคุม ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในวงกว้าง และให้กิจการดำเนินการได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นด้วยกับมาตรการ พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมาตรการดังกล่าว กรมควบคุมโรค จะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปจัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อการประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

 

 

 

 

 


ดาวน์โหลด