ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556
 

จากการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำเกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน คู่มือการตรวจประเมิน นอกจากนี้ยังจัดเวทีถ่ายทอดการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในแต่พื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จัดอบรมผู้ตรวจประเมินของโครงการ และร่วมออกตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ด้วย การดำเนินโครงการฯ ในงบประมาณ 2556 เป็นปีแรกพบว่า จากเป้าหมาย 228 แห่ง มีสถานประกอบการเข้าโครงการฯ จริงจำนวน 106 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มพี่เลี้ยง 44 แห่ง กลุ่มทั่วไป 21 แห่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 41 แห่ง ผ่านการประเมินระดับจังหวัด 4 แห่ง และผ่านการประเมินระดับประเทศ 3 แห่ง

การเข้าร่วม “โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข” หากสถานประกอบการใดสนใจเข้าร่วมโครงการ “โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข” ใน ปี 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม link คู่มือโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข