ความเป็นมาของโครงการ
 

โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป็นโครงการภายใต้ขับเคลื่อนนโยบายลดโรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพรวมไปถึงการมีสุขภาพจิตในการทำงานที่ดี

โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนหลักได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต จึงได้มีการจัดทำเกณฑ์การพัฒนาร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ WHO 2008 ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1) การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน

2) ปลอดโรค

3) ปลอดภัย

4) กายใจเป็นสุข