กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีม สคร. 2 ลงพื้นที่สอบสวน ประเมินมาตรการ Bubble and seal โรงงานพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก
 

วันที่ 1 - 2 ก.ค 64 ที่ผ่านมา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีม สคร. 2  ลงพื้นที่สอบสวน ประเมินมาตรการ Bubble and seal โรงงานพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก