การดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผู้ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
 

กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการ “โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดกระบวนการพัฒนา ทั้งทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน โดยผ่านการดำเนินงานและประเมินตามเกณฑ์การประเมินของโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสถานประกอบการต้นแบบให้กับสถานประกอบการอื่นๆ โดยผ่านการประสานงานและการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายสาธารณสุข ได้แก่กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต