ความเสี่ยงต่อสุขภาพและโรคการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม
 

การประกอบอาชีพประเภทอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและโรคที่มีความหลากหลายตามลักษณะงาน หรือปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัส ซึ่งมีความแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม แบ่งตามลักษณะของความเสี่ยงได้เป็น 4 ด้านดังนี้

1. ด้านเคมี สารเคมีรูปของสารละลาย ของแข็ง ก๊าซ ในกระบวนการผลิตประเภท อาจเข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การสัมผัส การหายใจ การกิน เป็นต้น พิษของสารเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำปฏิกิริยาต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งเกิดการเจ็บป่วยทั้งเกิดอาการได้เฉียบพลันและเกิดเป็นโรคเรื้อรัง

2. ด้านชีวภาพ ปัจจัยความเสี่ยงด้านชีวภาพ ได้แก่ เชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ในกระบวนการทำงาน เช่น โรคจากการติดเชื้อจากการทำงานกับสัตว์ โรคปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้าย เป็นต้น

3. ด้านกายภาพ ปัจจัยทางกายภาพได้แก่ ความร้อน ความเย็น แสง เสียง ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง ความกดอากาศที่ปกติ รวมถึงปัจจัยจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การยกของในท่าที่ไม่ถูกต้อง การยกของที่มีน้ำหนักมากเกินไป เป็นต้น

4. ด้านจิตวิทยาสังคม สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ก่อให้เกิดความเครียด (Occupational stress) จากภาวะของจิตใจที่ถูกบีบคั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย จากสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม การทำงานซ้ำซาก งานหนักเกินไป สัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในที่ทำงาน ความ รับผิดชอบสูง บทบาทที่ไม่ชัดเจน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานน้อย ซึ่งจะนำไปสู่ความเครียดทั้งสิ้น

ความเสี่ยงต่อสุขภาพและโรคการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมอีกประการที่สำคัญ คือ อุบัติเหตุในการทำงาน อันมีสาเหตุจาก สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร มีข้อบกพร่องหรือใช้ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เช่น การพลัดตก หกล้ม การถูกชน กระแทก การบาดเจ็บจากของมีคมบาด ทิ่ม แทง ไฟ/น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าดูด เป็นต้น