ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) เป็นเงิน 1,203,450.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 

ดาวน์โหลด