วีดีทัศน์แนะนำองค์กร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

 
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1)


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกลไกและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงรุกผ่านกลไกและเครือข่าย "ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน"สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี


การนิเทศงานและติดตามผลการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ขออนุญาตส่งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดการใช้งานระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record)


กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ


กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบกิจการ จ.สมุทรปราการ

 
กิจกรรม  ดูทั้งหมด
 

การประชุม / อบรม  ดูทั้งหมด
 

สื่อประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด
 


ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
 
 

ปฏิทินกิจกรรม