วีดีทัศน์แนะนำองค์กร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หนังสือเวียน
 
 
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด


กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง


กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า สิ่งของ และศึกษษดูงานหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด และวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี


ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1)

 
กิจกรรม  ดูทั้งหมด
 

การประชุม / อบรม  ดูทั้งหมด
 

สื่อประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด
 


ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
 
 

ปฏิทินกิจกรรม