วีดีทัศน์แนะนำองค์กร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หนังสือเวียน
 
 
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด


กรมควบคุมโรค ร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการฯ


ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่


กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID - 19 ในสถานประกอบกิจการ”


กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี

 
กิจกรรม  ดูทั้งหมด
 

การประชุม / อบรม  ดูทั้งหมด
 

สื่อประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด
 


ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
 
 

ปฏิทินกิจกรรม